!خوش آمدید

MaineHealth (مین هلت) و تمام سازمانهای عضو آن از قوانین قابل اجرای فدرال تبعیت کرده و از نظر نژاد، رنگ، ملیت، سن، معلولیت، و یا جنسیت در مورد افراد تبعیض قائل نشده و یا با آنها رفتار متفاوتی ندارند.

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

توجه: MaineHealth (مين هلت) خدمات ترجمه حضوری را به صورت رایگان ارائه میدهد. برای دریافت کمک، لطفاً از طریق یکی از روشهای فوقالذکر که برایتان اسان تر است٬ با سازمان MaineHealth (مين هلت) تماس بگیرید.

Latest News

View All
 • Nancy Jackson, RN, MSN, and Kerri Lilly, RN, BSN
  LincolnHealth Nurses Honored with Awards

  LincolnHealth Director of Emergency and Urgent Care Services Nancy Jackson, RN, MSN, and Great Salt Bay Community School and LincolnHealth Nurse Kerri Lilly, RN, BSN received statewide awards from the Maine chapter of the American Nurses Association.

  Read More
 • PhondaPierce110618thumb
  Rhonda Pierce Earns Oncology Credential

  Franklin Memorial Hospital is pleased to announce that Rhonda Pierce, RN, BSN, OCN, CNOR, has earned the Oncology Certified Nurse (OCN) credential from the Oncology Nursing Certification Corporation.

  Read More

Upcoming Classes & Events

View All