!خوش آمدید

MaineHealth (مین هلت) و تمام سازمانهای عضو آن از قوانین قابل اجرای فدرال تبعیت کرده و از نظر نژاد، رنگ، ملیت، سن، معلولیت، و یا جنسیت در مورد افراد تبعیض قائل نشده و یا با آنها رفتار متفاوتی ندارند.

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

توجه: MaineHealth (مين هلت) خدمات ترجمه حضوری را به صورت رایگان ارائه میدهد. برای دریافت کمک، لطفاً از طریق یکی از روشهای فوقالذکر که برایتان اسان تر است٬ با سازمان MaineHealth (مين هلت) تماس بگیرید.

Upcoming Classes & Events

View All
 • Grief Support Group 1
  Damariscotta ME

  Miles & St. Andrew Home Health & Hospice’s grief support group meets on the second and fourth Tuesday afternoon at 2P in Damariscotta. At each...

  Read More
 • Yoga for Back Health 1
  Thomaston ME

  Do you suffer from chronic back pain or soreness? Join Patti Prema Kristiansen, IAYT certified yoga therapist, to learn stretching and...

  Read More