សូមស្វាគមន៍!

MaineHealth និងអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជាធរមាន និងមិនបោះបង់ប្រជាជនណាម្នាក់ ឬរើសអើងពួកគេដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទឡើយ។

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

សូមចាប់អារម្មណ៍៖ MaineHealth ផ្តល់ជូនសេវាបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ជំនួយ សូមទូរសព្ទទៅស្ថាប័ន MaineHealth ដែលមានរាយនាម ខាងលើដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបំផុត។

Latest News

View All

Upcoming Classes & Events

View All
 • Grief Support Group
  Damariscotta ME

  Miles & St. Andrew Home Health & Hospice’s grief support group meets on the second and fourth Tuesday afternoon at 2P in Damariscotta. At each...

  Read More
 • Martial Arts for Kids Ages 6 11 Appleton
  Appleton ME

  Are you looking for an activity to channel your child's abundance of energy? If so, sign them up for this class with Master Randy Gelo. No only...

  Read More