សូមស្វាគមន៍!

MaineHealth និងអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជាធរមាន និងមិនបោះបង់ប្រជាជនណាម្នាក់ ឬរើសអើងពួកគេដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទឡើយ។

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

សូមចាប់អារម្មណ៍៖ MaineHealth ផ្តល់ជូនសេវាបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ជំនួយ សូមទូរសព្ទទៅស្ថាប័ន MaineHealth ដែលមានរាយនាម ខាងលើដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបំផុត។

Upcoming Classes & Events

View All
 • Grief Support Group 1
  Damariscotta ME

  Miles & St. Andrew Home Health & Hospice’s grief support group meets on the second and fourth Tuesday afternoon at 2P in Damariscotta. At each...

  Read More
 • Yoga for Back Health 1
  Thomaston ME

  Do you suffer from chronic back pain or soreness? Join Patti Prema Kristiansen, IAYT certified yoga therapist, to learn stretching and...

  Read More