សូមស្វាគមន៍!

MaineHealth និងអង្គការជាសមាជិករបស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់សហព័ន្ធដែលមានជាធរមាន និងមិនបោះបង់ប្រជាជនណាម្នាក់ ឬរើសអើងពួកគេដោយសារបញ្ហាជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទឡើយ។

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

សូមចាប់អារម្មណ៍៖ MaineHealth ផ្តល់ជូនសេវាបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ។ សម្រាប់ជំនួយ សូមទូរសព្ទទៅស្ថាប័ន MaineHealth ដែលមានរាយនាម ខាងលើដែលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកបំផុត។

Latest News

View All

Upcoming Classes & Events

View All
 • Yoga Level II
  Lincolnville ME

  If you have built a strong foundation in beginner yoga, Yoga Level II is just for you. This class is designed for students who have had some yoga...

  Read More
 • Easy Going Yoga
  Rockland ME

  Easy Going Yoga is designed with the older student in mind. Antonia Small, owner of ORYX WORX Fitness, will teach you to stretch, strengthen,...

  Read More