Chào mừng!

MaineHealth và tất cả các tổ chức thành viên của mình tuân thủ các luật liên bang hiện hành và không loại bỏ hay đối xử khác biệt với mọi người chỉ vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, hay giới tính.

MaineHealth Organization
Franklin Community Health Network 207-778-6031
LincolnHealth, Miles Campus 207-563-1234
LincolnHealth, St. Andrews Campus 207-633-2121
Maine Behavioral Healthcare 1-844-292-0111
MaineHealth Care at Home 1-844-220-5901
Maine Medical Center 207-662-0111 (TTY: 711)
Memorial Hospital 603-356-5461 ext. 2120
NorDx 207-396-7830
Pen Bay Medical Center 207-921-8000
Southern Maine Health Care 207-283-7662 (TTY: 207-283-7028)
Spring Harbor Hospital 1-844-292-0111
Waldo County General Hospital 207-338-2500
Western Maine Health/Stephens Memorial Hospital 207-743-5933

LƯU Ý: MaineHealth cung cấp các dịch vụ thông dịch miễn phí. Để được hỗ trợ, vui lòng gọi điện cho tổ chức MaineHealth được liệt kê ở trên thuận tiện nhất cho quý vị.

Latest News

View All

Upcoming Classes & Events

View All